ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

About Us

The International Research Network (IRN)

เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงในทางวิชาการมักจะเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ เป็นผลงานที่ได้รับการอ้างอิงสูง และมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้ริเริ่มให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยในลักษณะเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) ขึ้นในปีงบประมาณ 2557 โครงการนี้ได้รับการพัฒนามาจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่ง สกว. ได้ดำเนินการให้ทุน คปก. มาแล้วกว่า 16 ปี ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เครือข่ายวิจัยนานาชาติ หรือ IRN จึงเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารจัดการโปรแกรมวิจัยในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้นักวิจัยดำเนินการวิจัยในลักษณะโปรแกรมวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชา และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้สูงขึ้น

เครือข่ายวิจัยนานาชาติ หรือ IRN นี้ ให้การสนับสนุนในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนวิชาการ (Mobility Fund) ของนักศึกษาและอาจารย์ไทยและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยและทุนวิจัยสำหรับการผลิตดุษฎีบัณฑิต 4-6 ทุน ทุนผู้ร่วมวิจัยหลังปริญญาเอก 2-4 ทุน และทุนวิจัยในรอบ 3 ปีของแต่ละเครือข่าย

สกว. คาดหวังว่า ในอนาคตโครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ จะสามารถยกระดับความร่วมมือกับนานาชาติ และก่อให้เกิดความร่วมมือในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย (Joint Research Fund) และในที่สุดอาจเกิดขึ้นเป็นหน่วยวิจัยนานาชาติ (Joint Research Center) ขึ้นได้ในประเทศไทย

กระบวนการสนับสนุนการวิจัยผ่านเครือข่ายวิจัยนานาชาตินี้ จะเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยของไทยสามารถดำเนินการร่วมมือการวิจัยในลักษณะของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยใช้โปรแกรมวิจัยขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบสูงในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยที่มีโจทย์วิจัยที่จำเพาะและชัดเจนจำนวนหนึ่ง โดยกลุ่มวิจัยนี้จะมีองค์ประกอบ คือ นักวิจัยไทย นักวิจัยต่างประเทศ องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนของไทย และ/หรือองค์กรของต่างประเทศ 
 • เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายวิจัยผลิตผลงานวิจัยในลักษณะที่เป็นองค์ความรู้ และนวัตกรรม โดยผลงานวิจัยเหล่านี้จะใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นโยบาย และ/หรือเพื่อพัฒนาชุมชน โดยส่งผลกระทบสูงทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
 • เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายวิจัยยกระดับศักยภาพงานวิจัยของประเทศ 
 • เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งในด้านความเป็นนานาชาติและด้านวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทย

ขอบเขตของงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

โปรแกรมวิจัยที่เครือข่ายวิจัยนานาชาติให้ความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่งคงและยั่งยืน ได้แก่ โปรแกรมวิจัยแบบสหวิทยาการในสาขาตามยุทธศาสตร์ของ สกว. ในคลัสเตอร์วิจัยต่อไปนี้ 

 • คลัสเตอร์วิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม (Water, Land, Forest and Environmental Management) 
 • คลัสเตอร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chains) 
 • คลัสเตอร์วิจัยด้านความมั่งคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร (Food Security and Food Safety) 
 • คลัสเตอร์วิจัยด้านพลังงานและพลังงานทางเลือก (Energy and Alternative Energy) 
 • คลัสเตอร์วิจัยด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาการ (Health and Demographic Changes)

ประเภทการเสนอขอรับทุนสนับสนุน

 • ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่
  • ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติเต็มรูปแบบ (Full IRN grant) สำหรับโปรแกรมวิจัยขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามความต้องการของเครือข่าย
   • L-Full grant ให้การสนับสนุนทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกเต็มเวลาพร้อมทุนวิจัยสำหรับเครือข่าย ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ลงนามในสัญญา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต 6 คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก 3 คนต่อเครือข่าย
   • M-Full grant ให้การสนับสนุนทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ลงนามในสัญญา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต 6 คนต่อเครือข่าย
   • S-Full grant ให้การสนับสนุนทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกเต็มเวลาพร้อมทุนวิจัยสำหรับเครือข่ายตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต 4 คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก 2 คนต่อเครือข่าย
  • ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติระดับนำร่อง (Pilot IRN grant) โดยให้การสนับสนุนทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ทุนต่อปีต่อเครือข่าย เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายวิจัยนานาชาติเต็มรูปแบบต่อไป
 • ทุนจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ ตามข้อตกลงที่ สกว. ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งจะมีการประกาศในแต่ละปี
 • ทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่าย ตามข้อตกลงที่ สกว. ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งจะมีการประกาศในแต่ละปี
 • ทุนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในประเทศ เพื่อให้เกิดการหารือระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในลักษณะสหสาขา และกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายวิจัยในประเทศก่อนพัฒนาเป็นเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตลอดปี
© Copyright 2009 Thailand Research Fund

The Internationnal Research Network Program (IRN)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2278-8200